Logo hemsida22

Svanencertifiering Lic.341291


"Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt miljöarbete och arbetar med att hitta vägar för att minska all negativ miljöpåverkan på Markbladet Tryckeri AB samt hos våra leverantörer."

markbladet tryckeri ab:s målsättning

Vårt tryckeri innehar Miljömärkningen Svanen och arbetar ständigt med att efterleva dess krav - vilka också är integrerade att följas inom verksamheten.  Miljömärkningen ställer även krav på våra leverantörer som på så vis involveras i vårt miljöarbete. 

För att bidra till en varaktig, hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen, skall Markbladet Tryckeri AB driva hela verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön. En förutsättning för att ständigt förbättra företagets miljöprestanda är att alla anställda deltar aktivt i miljöarbetet. 

Vår miljöpolicy omfattar all verksamhet vid Markbladet Tryckeri AB, såsom produktion, administration, drift och underhåll. 

Detta innebär att vi skall:

 • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
 • Följa produktvalsprincipen- att sämre produkter, teknik och processer skall kontinuerligt bytas mot bättre.
 • Ständigt sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser.
 • Använda miljöanpassade material och metoder.
 • Ta hand om restprodukter på ett kretsloppsan passat sätt.
 • Ta hänsyn till miljöaspekter vid val av leverantör, entreprenör och uppdragstagare.
 • Främja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar. 
 • Påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
 • Följa miljölagstiftningen och på ett ansvarsfullt och vederhäftigt sätt använda miljöargument i marknadsföringen. 

detta skall åstadkommas genom att:

 • Övergripande mål för olika miljöområden samt konkreta och mätbara mål uppställs för att förverkliga miljöpolicyn. 
 • Handlingsplaner med aktiviteter, åtgärder, tidsplan, personella och ekonomiska resurser skall säkerställa att målen nås. Målen och handlingsplanerna samlas i företagets miljöprogram. 
 • Miljöprogrammet följs upp årligen och resultatet av denna utvärdering finns tillgänglig i Markbladet Tryckeri AB:s miljöredovisning.

För att en trycksak ska kunna bli Svanenmärkt måste hårda krav uppfyllas genom hela produktionskedjan, allt ifrån skogsbruk till tryckeri och avfallshantering. Det måste även finnas bra rutiner för miljöarbete.

Allt vårt avfall och våra utsläpp måste tas om hand eller återvinnas. Den Svanenmärkta trycksaken ska också vara återvinningsbar, det innebär att exempelvis tryckfärg, lim och papper ska vara miljöanpassade. Därför kan vi stolt säga att en trycksak från vårt tryckeri tillhör en av de mest miljöanpassade produkterna på marknaden.